Vi köper mera leveransvirke – tilläggspris på höstens leveranser

Vår virkesanvändning ökar och vi vill köpa de större volymerna av våra ägarmedlemmar. Vi är intresserade av att öka vårt samarbete med ägarmedlemmar som regelbundet gör leveransvirke.

Vi betalar tidighetstillägg för stock och massaved som vi mottar som leveransvirke av våra ägarmedlemmar under perioden 15.9-15.12.2022. Tidighetstillägget betalas både för tidigare gjorda affärer och leveransaffärer som görs under kampanjtiden. Det avgörande är, att vi mottar leveransvirket av våra medlemmar under kampanjen.

Skogsägaren fäller träden vid leveransaffärer

Leveransaffär innebär att skogsägaren själv ansvarar för att fälla träden och leverera dem till väg, varifrån Metsä Groups avtalsentreprenör hämtar virket med lastbil.

Rotaffärer är den vanligaste formen av virkeshandel i Finland. Vid rotaffärer sköter köparen, dvs. Metsä Group om att träden fälls och transporteras från skogen till fabrik. En del skogsägare vill själva fälla träden och transportera dem till väg och då är det fråga om leveransaffärer.

Metsä Group är Finlands största köpare av leveransvirke. Vi köper leveransvirke framför allt av våra ägarmedlemmar. Om du vill sälja leveransvirke till oss, ska du absolut kontakta vår skogsexpert innan du inleder avverkningarna. Vi kommer på förhand överens om bland annat virkesvolymer och -dimensioner, priser, lagringsplatser och tidtabell för när virket ska finnas vid väg, klart för transport.

Vi mäter i regel stock som köps på leverans vid sågverket och massaved med kranvåg. Det är viktigt att leveransvirket lagras rätt, så att det är tryggt att hämta virket och därför ber vi dig bekanta dig noggrant med våra lagringsanvisningar. Det är särskilt viktigt att se till att säkerhetsavståndet till ellinjer är tillräckligt stort. Vi kan inte motta virke som har lagrats i strid med våra anvisningar.

Medlemsförmåner också för leveransvirke

En del av Metsäliitto Osuuskuntas vinstutdelning till ägarmedlemmarna grundar sig på virkeshandel och den räknas ut på basen av den volym industriellt gagnvirke som har mottagits av ägarmedlemmen under fyra föregående år.* Leveransvirke räknas också till den mottagna volymen. Läs mera om vinstutdelningen här.

Som ägarmedlem får du bonus utöver virkespriset. Läs mera om förmånerna här.

*Andelräntorna och annan avkastning påverkas av Metsäliitto Osuuskuntas överskott. Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige beslutar årligen om andelsräntor och annan vinstutdelning på styrelsens förslag. Tidigare vinstutdelning är ingen garanti för kommande vinstutdelning eller avkastning.