Skogsgödsling sätter fart på tillväxt och kolbindning

God skogsvård omfattar flera skeden, men skogsgödslingen är det snabbaste sättet för skogsägaren att öka skogens tillväxt och kolbindning. Tillväxtgödsling förbättrar trädens tillväxt och effektiverar kolbindning och hejdar på det sättet klimatförändringen. En rätt utfört skogsgödsling är till nytta för både miljön och skogsägarens plånbok.

Försäljning av tillväxtgödsling har tillsvidare varit avbruten, eftersom det inte har funnits kvävegödsel att få för tillväxtgödsling av skog. Inför tillväxtgödslingarna under sommaren 2023 har vi lyckats skaffa ett parti Metsäurea+ -gödsel. Gödsling med Metsäurea+ säljs så länge det finns av produkten att sälja. Fråga mera av din skogsexpert. Vitaliseringsgödsling (aska och borgödsling) säljs och utförs på normalt sätt.

Begär anbud på skogsvård

Begär anbud på skogsvård på av vår skogsexpert. Skogsexperten kan berätta vilka skogsvårdsarbeten är aktuella i din skog. Skogsvård kan till exempel bestå av etablering av ny skog och plantskogsvård. Du kan begära anbud i Metsäverkko.

Min anbudsbegäran gäller
Jag vill bli kontaktad


Metsä Forest respekterar din integritet och behandlar dina personuppgifter med beaktande av gällande dataskyddslagstiftning. Vi använder de personuppgifter som du har lämnat för att hålla kontakt och för att upprätthålla en eventuell affärsförbindelse och samarbete. Om du redan är Metsäliitto Osuuskuntas kund eller medlem, uppdateras dina kontaktuppgifter enligt de uppgifter som du nu ger. Du kan läsa mera i Metsä Forests dataskyddsanvisning.

* Uppgifterna märkta med asterisk är obligatoriska.

Gödsling av mineraljordar är i regel tillväxtgödslingar. Då sprider man kvävegödsel, eftersom trädbeståndets tillväxt på mineraljordar i regel begränsas av tillgången på kväve. På torvjordar finns det i regel kväve i stora mängder, men det kan råda brist på andra näringsämnen eller obalans i deras förekomst, varför torvmarkernas näringsämnesstörningar korrigeras med vitaliseringsgödsling.

Skogsgödsling återupplivar tillväxten

Näringsämnesbristen kan ofta konstateras utgående från trädbeståndets utseende. Vår skogsexpert hjälper till med bedömningen av näringsämnesbristen. Efter gödslingen återhämtar sig beståndets barrskrud och beståndets tillväxt ökar tack vare den effektivare assimilationsapparaten. Tillväxtökningen kan vid tillväxtgödsling av mineraljordar som högst uppgå till 30 procent. Vid vitaliseringsgödsling av torvmark kan tillväxten fördubblas eller till och med tredubblas.

Gödslingsresultatet beror på skogens läge, markens bonitet och trädbeståndets skick. Efter tillväxtgödsling kan skogsägaren förvänta sig en sammanlagt mertillväxt på 13–25 kubikmeter per hektar under gödslingen verkningstid. Gödsling är en lönsam investering ur ekonomisk synpunkt. Beroende på objektet kan skogsägaren få en avkastning på 10–20 procent.

Lannoitus-levitys-807x454.jpg

Tillväxtgödsling ger mera stock och kortare omloppstid

Nyttan av tillväxtgödsling är störst i gallrad skog i gott skick. Efter gallringen lönar det sig att låta kronorna och rotsystemet växa till sig ett par tre år före gödslingen. De bästa tillväxtgödslingsobjekten består av äldre, talldominerade bestånd på torra moar och gallringsbestånd med gran eller tall på friska moar. I tallbestånd uppnår man i genomsnitt huvuddelen av mertillväxten på sex år och i granbestånd på cirka åtta år.

Tillväxten ökar tack vare gödslingen och trädens utveckling till stockträd blir snabbare. Därför får man mera och värdefullare virke vid slutavverkningen och i gödslade bestånd kan den följande avverkningen utföras till och med sex år tidigare än i ogödslade bestånd.

Tuhkalannoitus-helikopteri-807x454

Gödsling med aska lämpar sig för torvmarker

På dikade torvmarker begränsas trädens tillväxt ofta av brist på kalium och fosfor. Aska av god kvalitet är ofta det bästa gödslingsmedlet för näringsbrist på torvmarker, då den i regel innehåller alla de näringsämnen som träden behöver i rätta proportioner. Gödsling med aska korrigerar trädbeståndets tillväxt för en lång tid, till och med 50 år. Man kan ansöka om Kemera-stöd för vitaliseringsgödsling av torvmarker.

Gödsling med aska lämpar sig för torvmarker med tjockt torvskikt, hög kvävehalt och stort trädbestånd. Tidigare iståndsättningsdikade man oftast torvmarkerna i samband med vitaliseringsgödslingen, men enligt nuvarande kunskap har inte dikningen avgörande betydelse för trädens tillväxt om vattennivån från tidigare finns på minst 30 centimeters djup från markytan. Gödslingen ökar skogens tillväxt. Eftersom en växande skog i gott skick avdunstar mera vatten och håller jordmånens vattennivå i balans, behövs det nödvändigtvis inte en iståndsättningsdikning. Onödig iståndsättningsdikning ökar friställandet av kol från torven då den sönderfaller och dikningen innebär också en risk för ökande påverkan på vattendragen.

Vattendrag och grundvatten beaktas vid skogsgödsling

Skogsgödsling utförs med skogstraktor från körstråken eller från luften med helikopter. Tillväxtgödsling utförs under hela växtperioden. Gödsling med aska utför vi också under vintern i samband med gallringar.

Gödslingsprojekten utförs omsorgsfullt med respekt för naturen. Till exempel kring vattendrag lämnas 20–50 meter breda skyddszoner och objekt som är viktiga för skogsnaturens mångfald avgränsas ytter om gödslingen. På grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjningen används inga andra gödselmedel än ren träaska. Gödslingen hindrar inte rekreationsanvändning, så som svamp- eller bärplockning.

Fråga mera om gödsling av vår skogsexpert och begär anbud!