Grova aspar och andra sällsynt förekommande inhemska lövträd, så som sälg, hägg, rönn och alarna lämnas kvar i skogen. De är nyckelträdarter som en mångsidig fauna är beroende av. Tidigare har dessa mera sällsynta lövträdslag som saknar industriell förädling bärgats för energiproduktion.

”Vi vill tillsammans med skogsägarna trygga att de finländska skogarna också framledes är livskraftiga och friska. Det är vår gemensamma fördel. Om vi är vettiga, kan vi i Finland både utnyttja trä och utveckla naturens mångfald. Skogsägaren fattar naturligtvis själv beslut om skötseln av sin skog”, säger Riissanen.

Gäller rot- och leveransaffärer

Den nya linjeringen gäller både rot- och leveransaffärer som har gjorts sedan 1.6.2022. Linjedragningen påverkar inte affärer som har gjorts före det. Det enda undantaget till linjeringen finns då avverkningens syfte är att ändra markanvändning, då skogen avverkas för att bli till exempel åker eller väg, byggnadsmark eller ellinje. På sådana objekt har beslutet om att avlägsna alla träd fattats redan före virkesaffären.

Linjeringen gäller inte heller hybridaspbestånd som har grundats i ägarmedlemmarnas skog eller främmande trädslag så som lärk.

Om ägarmedlemmarna vill låta avverka sällsynt förekommande trädslag till egen ved i samband med avverkningen, så går det bra så som hittills. Det rekommenderas inte på grund av mångfalden. I samband med skötsel av ungskog och förröjning kan sällsynt förekommande lövträd fortfarande fällas, men Metsä Group köper inte av dem för industriell energiproduktion. Skogsägaren kan arbeta upp dem till ved och sälja för energiproduktion.

Grova aspar

Artrikedom stöder skogens livskraft

”Av virkesvolymen i Finlands skogar består 97 procent av tall, gran och björk. Aspen utgör 1,7 procent av volymen och en del av asparna är grova. Alla andra trädslag utgör sammanlagt 1,3 procent, varför bevarande och ökande av sällsynt förekommande lövträd är viktigt för både skogsnaturens mångfald och för anpassningen till klimatförändringen”, berättar utvecklingsdirektör Juho Rantala.

Artrikedom förbättrar skogens förmåga att bevara sin livskraft i en föränderlig miljö. ”Olika trädslag har sina arter som har specialiserat sig på dem. De träd som bevaras, bildar en mångfald av trädslag som bevaras över omloppstiden och de främjar bildandet av död ved i ekonomiskogarna”, säger Rantala.

”Denna linjering är på inget sätt i konflikt med god skogsvård. Vi utför även framledes plantskogsvårdsarbeten enligt råd i god skogsvård”, säger Rantala

I olika skeden av plantskogsvård lämnas lövträd kvar för att främja uppkomsten av blandbestånd. Forskningen har visat att lövträdsinslag i granbestånd förbättrar beståndets tillväxt. Sällsynt förekommande lövträd lämnas med fördel kvar som naturvårdsträd redan i samband med tidigare åtgärder.

Flisen till största delen grot

Metsä Groups och dess ägarmedlemmars viktigaste insats för förnybar energiproduktion i Finland finns i massa- och bioproduktfabrikerna som är mera än självförsörjande gällande elproduktion.

Dessutom levererar Metsä Group fasta träbränslen till sina industriella kunder. Bränslena består av industrins biprodukter, så som bark och sågspån samt skogsflis av grot, slanor och helträd. En del av slanorna och helträden har bestått av sällsynt förekommande lövträdsslag. Dessa ersätts med grot och mera allmänna trädslag då anskaffningsvolymerna ökar.

”Huvudparten av de fasta träbränslena består av sidoprodukter. Den största enskilda råvaran för skogsflis består av grot. Metsä Groups virkesanvändning ökar tack vare sågverket i Raumo och bioproduktfabriken i Kemi och det innebär att mängden energibiprodukter och grot också ökar jämfört med nuläget”, berättar träenergichef Peter Pekkola.

För närvarande är utnyttjande av biprodukter för energiproduktion vettigt och resurseffektivt. Metsä Groups innovationsbolag Metsä Spring grubblar hela tiden med sina samarbetsparter på ny användning för biprodukterna, varför det i framtiden kan finnas användning med högre förädlingsvärde än förbränning för till exempel bark. Metsä Groups mål är att öka värdet på ägarmedlemmarnas skogsbaserade egendom.

Artikeln har publicerats i Metsä Groupin Viesti 2/2022.
Text: Krista Kimmo
Foto: Jari Kurvinen och Esa Ervasti