Så här meddelar du förändringar i dina medlemsuppgifter

Då det sker förändringar i medlemskapet, t.ex. i arealuppgifterna eller kontaktuppgifterna, kan du meddela dem till vår kundtjänst eller direkt till din egen skogsexpert.

Vår kundtjänst når du:

  • per e-post jasenpalvelut[at]metsagroup.com
  • per telefon 010 7770 eller
  • på adressen Metsäliitto Osuuskunta, Kundtjänstgruppen, PB 10, 02020 METSÄ. De flesta ändringarna går också att göra i Metsäverkko.

Förändringar i bankuppgifter ska alltid meddelas skriftligt på ändringsblankett. Om medlemskapet har flera ägare, ska alla delägare underteckna blanketten. Dödsbon ska dessutom bifoga en kopia på bouppteckning.

Överföring av medlemsplaceringar

Metsäliitto Osuuskuntas grundandelar och tilläggsandelar kan överföras till en annan medlem i Metsäliitto Osuuskunta. För att utföra överföringen ska du fylla i en ändringsblankett, där du ger uppgifterna för de andelar som ska överföras. Om mottagaren inte ännu är medlem i Metsäliitto Osuuskunta, ska mottagaren ansluta sig som medlem elektroniskt eller på medlemsblankett.

Om överlåtaren är dödsbo, bifogas en kopia på bouppteckningen till överföringsmeddelandet, varifrån andelarnas förvärv framgår. Du kan returnera blanketten inklusive bilagor till vår kundtjänst.

Hävande av medlemskap

Hävande av medlemskap sker genom att meddela detta med en egenhändigt undertecknad anmälan till vår kundtjänst. Dina medlemsrättigheter (till exempel rätt till andelsränta) upphör då vi mottar din fritt formulerade ansökan om hävande av medlemskap.

Om den avgående medlemmen är gemensam mellan äkta makar, sammanslutning eller dödsbo, ska anmälan om hävande av medlemskap undertecknas av alla delägare. Dödsbon ska bifoga en kopia på bouppteckning. Om du avgår som medlem, återbetalar vi din placering i stadgeenliga grundandelar genom försnabbat förfarande i slutet av följande kalendermånad om det inte föreligger förhinder enligt 16 § i stadgarna.

Medlemskapet fortsätter som odelat dödsbo

Om en personmedlem i Metsäliitto Osuuskunta dör och dödsboet inte delas, överförs medlemskapet till dödsboet och medlemsförmånerna fortsätter automatiskt. Till exempel andelsräntan betalas till dödsboet på normalt sätt, så det lönar sig inte att häva medlemskapet. Dödsboet ska dock meddela oss, vem det är som sköter dödsboets ärenden.

Du kan begära ett kontoutdrag från vår kundtjänst för bouppteckningen. På kontoutdraget finns de andelar som var placerade i andelslaget på dödsdagen. Du kan också beställa en skogsvärdering för bouppteckningens behov av vår närmaste skogsexpert, dvs. vi reder ut skogsfastighetens värde.

Om man vill överföra dödsboets andelar i Metsäliitto Osuuskunta till en eller flera personer, ska denna/dessa ansluta sig som medlem i andelslaget. Därefter kan överföringen utföras på en överföringsblankett som man får vårt närmaste kontor eller vår kundtjänst. Om anmälan om överföring lämnas senast 31.3, betalas räntan för föregående år till andelarnas nya ägare. Vi hjälper gärna den som tar över skogsfastigheten i alla ärenden med anknytning till skogsägande och skogsvård.