Framtidsfabriken i Mariestad

Metsä Tissue, en del av Metsä Group, genomför ett förstudieprojekt för att öka sin nyfiberbaserade mjukpappersproduktion vid bruket i Mariestad i Sverige. Läs pressmeddelandet som publicerades i september 2019 här bredvid.

Metsä Tissue, en del av Metsä Group, genomför ett förstudieprojekt för att öka sin nyfiberbaserade mjukpappersproduktion vid bruket i Mariestad i Sverige. Läs pressmeddelandet som publicerades i september 2019 här bredvid.

Målet för det pågående förstudieprojektet är att skapa förutsättningar för att utöka Metsä Tissues nuvarande bruk i Mariestad med en ny pappersmaskin och på så sätt öka den årliga produktions-kapaciteten från 75 000 ton till 145 000 ton. Förutom pappersmaskinen inkluderar investeringsplanen massalagring, konverteringshall och konverteringslinjer, automatiserat lager för färdigvaror samt nytt huvudkontor.

Metsä Tissue är den enda mjukpappersproducenten på marknaden med starka rötter i hållbart förvaltade nordliga skogar. Mjukpapper av premiumkvalitet tillverkas av ren nyfiber som odlas nära våra kunder och konsumenter. De ledande mjukpappersmärkena i Skandinavien, Katrin, Lambi och Serla, har alltid spelat en viktig roll i vårt företag.

Katrinefors bruk grundades redan 1765 och består idag av 2 pappersmaskiner och 6 konverteringslinjer som producerar toalettpapper, hushållshanddukar och torkrullar för industri. Bruket är en aktiv medlem i lokalsamhället och har cirka 360 anställda. Den planerade investeringen skulle generera 50–100 nya jobb. Under själva byggfasen kommer dessutom ungefär ytterligare 400–600 heltidstjänster att behövas.

Ansökan om miljötillstånd för att öka produktionskapaciteten lämnades in till Mark- och miljödomstolen i maj 2020. Det slutliga investeringsbeslutet kan fattas under 2022, efter att miljötillståndet beviljats.

Den 20 maj 2021 höll vi ett virtuellt offentligt evenemang för att diskutera projektet. Evenemanget spelades in och du kan titta på det på YouTube-kanal: https://youtu.be/PULR91IMeL8
Inspelningen tar ungefär en halvtimme.

Projektets kontaktpersoner

  • Esa Paavolainen
    Project Director

    Esa Paavolainen

  • Stefan Montarius
    VP Production

    Stefan Montarius

Samråd enligt miljöbalken

Metsä Tissue AB producerar konsumentprodukter som är skapade för att tillgodose hela familjens mjukpappersbehov. Vid Katrinefors Bruk i Mariestad producerar företaget produkter för Serla, Lambi och Katrin.

Pågående tillståndsprövning

Metsä Tissue AB har lämnat in en ansökan till Mark- och miljödomstolen om ett nytt tillstånd enligt miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet vid Katrinefors bruk.

Kompletterande samråd

Bolaget har tidigare genomfört samråd avseende befintlig och utökad verksamhet, inklusive vattenverksamhet i form av bortledning av ytvatten från Tidan och Vänern. Det har under projektets gång framkommit att planerad utbyggnad av verksamheten kommer att innefatta ytterligare tillståndspliktiga åtgärder. Dessa åtgärder är uppförande av skyddsvallar vid Tidans stränder, utfyllnad av låglänta partier delvis inom vattenområde samt bortledande av grundvatten vid industriområdet. De här åtgärderna har inte ingått i tidigare samråd. Därför genomför Metsä Tissue nu ett kompletterande samråd avseende dem.

Huvudsaklig omgivningspåverkan

Syftet med planerade skyddsvallar är dels att förhindra att Tidan översvämmar del av befintligt industriområde vid högvattenföring, dels att förhindra att eventuellt släckvatten inom industriområdet når Tidan om brand skulle uppstå inom området. Åtgärden bedöms utgöra s.k. markavvattning. Eventuella effekter till följd av planerade vallar kommer att utredas närmare genom hydrauliska beräkningar för olika flödesscenarier.

Metsä planerar att jämna ut marknivån inom det ansökta verksamhetsområdet genom att flytta massor från höglänta till låglänta områden. En del av det område som ska fyllas ut översvämmas vid höga flöden i Tidan.

Utjämningen av marknivåerna inom området innebär i princip en sänkning av högre markområden i öster och utfyllnad i väster. Där marken sänks måste som en följd grundvattennivån sänkas. Därtill krävs ytterligare grundvattensänkning vid schakt för grundläggning av planerade utbyggnader. En del av denna grundvattensänkning krävs endast temporärt under byggskede av djupare vattentäta grundkonstruktioner varefter grundvattennivåer kring sådana schakt kan höjas. Lokalt kring byggnader kommer grundvattennivån permanent att vara lägre än i omgivande mark.

Grundvattensänkningen kommer att erfordra grundvattenbortledning, vilket är en vattenverksamhet för vilken tillstånd avses sökas. Omfattningen av den grundvattenbortledning som förutses för bygg- och driftskede kommer att redovisas i kommande ansökningshandling. Ansökningshandlingen kommer också att innehålla en redovisning av det område inom vilket förändrade grundvattenförhållanden kan uppkomma som följd av grundvattenbortledningen. Övriga konsekvenser av anläggningsarbetena, såsom t.ex. buller och vibrationer, kommer också att beskrivas.

Bolaget har tidigare genomfört samråd avseende planerad utbyggnad och utökad produktion vid Katrinefors bruk. Detta kompletterande samråd avser endast de tillkommande åtgärder som beskrivits ovan och de synpunkter som tidigare har lämnats behöver inte skickas in på nytt.

Komplett samrådsunderlaget finns här till höger.

Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Malin Eriksson, Mariestads kommun, Sektor ledning, 542 86 Mariestad, med besöksadressen Kyrkogatan 2 i Mariestad (tel. 0501-75 50 50).