Metsä Group otti järeysrunkohinnoittelun käyttöön kaikkien hankintapiirien alueilla viime vuoden marraskuussa. Seuraava tavoite on hinnoittelumallin vakiinnuttaminen normaaliksi osaksi puukauppaa. ”Tässä tavoitteessa olemme jo pitkällä.”

Metsä Groupin mukaan järeysrunkohinnasta vaikuttaa kehittyvän merkittävä vaihtoehtoinen hinnoittelumenetelmä puukauppaan. Järeysrunkohinnoittelussa runkoja ei jaotella tukki- ja kuitupuutavaralajeihin, vaan maksun perusteena ovat kokonaiset rungot.

Lopullinen järeysrunkohinta määräytyy korjuun jälkeen todellisen keskijäreyden, eli poistetun puuston keskitilavuuden, mukaan. Tarjouksen pohjana käytetään runkohintamatriisia, josta käyvät ilmi leimikon arvioitu keskijäreys ja sen mukainen runkohinta kuutiometrille.

Jos puiden todellinen järeys muuttuu arvioidusta, myös runkomatriisin kuutiohinta muuttuu. Muutokset voivat tapahtua kumpaankin suuntaan. Jos keskijäreys on arvioitua suurempi, puusta maksetaan enemmän ja jos se on pienempi, siitä maksetaan vähemmän.

Hinnoittelumallia kokeilleilta metsänomistajilta malli on saanut myönteistä palautetta. ”Metsänomistajat ovat kokeneet järeysrunkohinnoittelun reiluksi ja selkeäksi hinnoittelumalliksi.”

Palautetta järeysrunkohinnoittelusta kerätään yhä

Metsä Group ryhtyi pilotoimaan järeysrunkohinnoittelua neljän hankintapiirinalueella kesällä 2021. Pilotointia edelsi noin vuoden mittainen kehitysvaihe, jonka aikana esimerkiksi rakennettiin hinnoittelun pohjana olevaa laskentamatriisia. ”Työ tapahtui hyvin pitkälti omin voimin, jos toki taustalla apuna olivat alan tutkimustulokset.” Yhtiö kerää jatkuvasti palautetta hinnoittelumallista. Palautetta voi antaa vaikkapa puukaupan jälkeisen asiakaspalautekyselyn yhteydessä.

Järeysrunkohinnoittelumalli soveltuu kaikenlaisiin harvennusmetsiin. Selkeimmin se sopii hoidettuihin ja hyväkasvuisiin harvennusikäisiin metsiin, joissa ennakkoraivaukset on tehty huolella. Tällaisissa metsissä ei valtapuun alla kasva pieniläpimittaista puustoa, joka pudottaisi keskijäreyttä.

Jos puukauppaan kuuluu selvästi eri ikäisiä kuvioita, tarjouksessa käytetään kuvioille eri järeysrunkohintaa ja runkohintamatriisia. Järeysrunkohinnoittelua ei käytetä ensiharvennuskohteilla eikä esimerkiksi ravinnehäiriön vuoksi puustoltaan poikkeuksellisilla kohteilla.

Tahvanaisen mukaan järeysrunkohinnoittelu on reilu kauppatapa sekä puun myyjälle että sen ostajalle. Hakkuun jälkeen metsänomistajan ei tarvitse valvoa sitä, mihin pinoihin puut päätyivät. Puun ostaja puolestaan voi katkoa puut parhaalla mahdollisella tavalla korjuuhetken markkinatilanteeseen nähden.

Metsä Group on testannut uuden menetelmän toimivuutta läpi koko toimitusketjun. Tahvanaisen mukaan ketjun jokainen lenkki aina tarjouksesta tehdaskuljetukseen asti on toiminut kuten pitikin.

Lue lisää järeysrunkohinnoittelusta täällä.

Artikkeli on julkaistu Metsä Groupin Viestissä 2/2022. Teksti: Maria Latokartano