Vastuullisuusluvut

Seuraamme vastuullisuuden kehittymistä sosiaalisesta, ympäristö- ja taloudellisesta näkökulmasta sekä omissa toiminnoissamme että toimitusketjussamme.

Kehitämme raportointiamme jatkuvasti. Vuosikohtaiset tiedot on koottu vuosikertomukseemme ja vastuullisuusraporttiimme, jossa lukuja raportoidaan myös tehdaskohtaisesti ja noudattaen sekä vapaaehtoisia suosituksia että sääntelyn asettamia vaatimuksia, mukaan lukien TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures), SASB (Sustainability Accounting Standards Board) ja EU-taksonomia. 

Olemme sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, joka kieltää erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien henkilötietojen, kuten rotuun tai etniseen alkuperään liittyvien tietojen, käsittelyn. Emme käsittele tällaista tietoa toimintamaissamme, vaikka paikallinen lainsäädäntö sen sallisi, ja olemme sitoutuneet kohtelemaan kaikkia yhdenvertaisesti riippumatta heidän henkilökohtaisista ominaisuuksistaan.

Sosiaalinen vastuu

       
Henkilöstö 2021 2020 2019
Henkilöstön kokonaismäärä, FTE (1) (2) 2 389 2 370 2 351
Vakituisten työntekijöiden osuus, % 91,9 94,0 92,5
Määräaikaisten työntekijöiden osuus, % 8,1 6,0 7,5
Kokopäiväisten työntekijöiden osuus, % 96,6 96,4 97,2
Osa-aikaisten työntekijöiden osuus, % 3,4 3,6 2,8
Keskimääräinen ikä, vuosina 46,1 46,4 46,2
Keskimääräinen palvelusaika, vuosina 17,8 18,6 18,7
Työntekijöiden vaihtuvuus, % (3) 5,2 4,5 7,7
Koulutustunnit keskimäärin työntekijää kohti (2) 11,0 11,8 17,6
Koulutustunnit keskimäärin (työntekijät) (2) 9,5 8,8 -
Koulutustunnit keskimäärin (toimihenkilöt) (2) 13,7 16,0 -
Raportointivuoden aikana koulutusta saaneiden työntekijöiden osuus, % 90 85 91
Eettisten toimintaperiaatteiden verkkokoulutuksen kattavuus henkilöstöstä, % (2) 99 99 97
Työehtosopimusten piirissä olevat työntekijät, %(2) 72 78 -
Monimuotoisuus 2021 2020 2019
Naisten osuus kaikista työntekijöistä, % 21,9 21,3 21,1
Naisten osuus kaikista esihenkilöasemassa olevista, % 22,8 23,0 21,0
Naisten osuus ylemmässä johdossa VP, SVP, CEO, % 16,1 19,4 -
Naisten osuus johtoryhmässä, %  14,3 33,3 33,3
Naisten osuus hallituksessa, % 33,3 22,2 22,2
Työterveys ja turvallisuus 2021 2020 2019
Sairauspoissaolot, % teoreettisesta työajasta (2) 4,1 3,9 4,0
Työtapaturmien taajuus (TRIF) miljoonaa työtuntia kohti (2) 9,8 8,4 10,2
Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus (LTA1) miljoonaa työtuntia kohti 2) 7,0 5,7 5,5
Poissaoloon johtaneiden työtapaturmien lukumäärä (LTA1), ulkoiset yhteistyökumppanit (2)  5 7 13
Tapaturmien vakavuusaste (2) 12,3 9,2 18,6
Tapaturmien vakavuusaste, ulkoiset yhteistyökumppanit (2) 18,2 12,1 10,3
Kuolemaan johtaneiden tapaturmien lukumäärä (2) 0 0 0

 

Ympäristö

       
Energia 2021 2020 2019
Kokonaisenergian kulutus, GWh (primäärienergian kulutus) (4) 11 860 11 844 11 699
Kokonaisenergian kulutus, GWh (GRI:n mukaan)  8 428 8 355 8 398
Fossiilittoman energian osuus, % (5) 85 83 83
Päästöt ilmaan 2021 2020 2019
Suorat fossiiliset CO2-päästöt (Scope 1), t 255 467 240 036 250 259
Epäsuorat fossiiliset CO2-päästöt (Scope 2, markkinaperusteinen), t 184 028 282 236 262 442
Epäsuorat fossiiliset CO2-päästöt (Scope 2, sijaintiperusteinen), t 313 030 383 937 384 781
Epäsuorat fossiiliset CO2-päästöt arvoketjussa (Scope 3), t (6) 1 854 840 1 847 773 1 026 896
Bioperäiset CO2-päästöt, t 1 712 639 1 812 952 1 815 179
Rikki (SO2), t (7) 295 356 336
Hajurikkiyhdisteet (TRS), t 60 79 79
Typen oksidit (NO2), t 1 180 1 170 1 221
Hiukkaset, t 228 309 345
Vedenkäyttö ja päästöt veteen 2021 2020 2019
Vedenotto, 1,000 m³ 115 095 113 633 109 087
Vedenotosta käytetty prosessivetenä, 1,000 m³ 59 551 62 037 59 381
Prosessivedestä syntyneet jätevesipäästöt, 1,000 m³ 58 738 60 119 59 326
Orgaaniseen aineeseen sitoutunut kloori (AOX), t 47 52 60
Kemiallinen hapen kulutus (COD), t 10 448 11 022 12 675
Biologinen hapen kuluttus (BOD), t (8) 758 718 896
Kokonaisfosfori, t 29 22 22
Kokonaistyppi, t 268 199 206
Kiintoaine, yhteensä, t 1 544 1 309 1 365
Sivuotuotteet ja jätteet 2021 2020 2019
Hyödynnetyt sivutuotteet, t 49 603 69 913 38 411
Hyödynnetyt jätteet, yhteensä, t 106 673 104 045 162 428
- Josta hyödynnetty jäte materiaalikäyttöön, t 46 250 37 141 73 535
- Josta hyödynnetty jäte energiantuotantoon, t 60 423 66 904 88 893
Kaatopaikkajäte, t 337 1,124 1,501
Vaarallinen jäte, t 1 558 685 936

 

Hankinta ja toimitusketju

       
Raaka-aineiden hankinta 2021 2020 2019
Puu, Mm3 (9) 8,3 8,2 8,2
Päällysteet, sideaineet ja pigmentit, kuivatonnia 314 727 350 155  398 000
Prosessikemikaalit, kuivatonnia 8 646 7 240  6 500
Pakkausmateriaalit, kuivatonnia 35 738 30 059  28 340
Toimitusketju  2021 2020 2019
Toimittajien lukumäärä 3 741 3 975 4 225
Fossiilittomien raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien osuus kuivapainosta, % 99,2 99,3 99,4
Raaka-aineiden jäljitettävyys, osuus kokonaisostoista, % 98 97 93
Toimittajien sitoutuminen eettisiin toimintaperiaatteisiin, osuus kokonaisostoista, % 98 96 95
Toimittajien taustatarkastus läpäisty, osuus kokonaisostoista, %   92 84 65
Toimittajien vastuullisuusarviointi läpäisty, osuus kokonaisostoista, % 54 53 48
Toimittajien auditointien lukumäärä, Metsä Groupin toimesta 0 12 14
Toimittajien auditointien lukumäärä, ulkoisen tahon toimesta 17 9 15

 

Talous

       
Valitut taloudelliset luvut 2021 2020 2019
Myynti, miljoonaa euroa 2 084 1 890 1 932
Kartongin tuotanto, 1 000 t 1 918 1 857 1 835
Sellun ja BCTMP:n tuotanto, 1 000 t 1 362 1 372 1 373
Henkilöstökulut, miljoonaa euroa 216,0 196,9 194,9
Tutkimus- ja kehitysmenot, miljoonaa euroa 6,0 8,6 8,7
Maksetut yrityksen tuloverot ja omaisuusverot Suomessa, miljoonaa euroa 15,0 43,9 15,1
Maksetut yrityksen tuloverot ja omaisuusverot Ruotsissa, miljoonaa euroa 11,9 2,0 1,1
Maksetut yrityksen tuloverot ja omaisuusverot muissa maissa, miljoonaa euroa 5,6 0,6 3,1
Osingot ja pääomanpalautukset, miljoonaa euroa 145,8 92,4 85,3
 

Viitteet:

(1) FTE = Työntekijöiden määrä täysiaikaisina työntekijöinä 31.12.

(2) Tytäryhtiö Hangö Stevedoring sisältyy lukuihin.

(3) Lukuun sisältyvät myös liiketoiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat irtisanomiset.

(4) Primäärienergian kulutus kuvaa kulutettua energiaa ja sen tuottamiseen tarvittavaa energiamäärää. Ostosähkö muunnetaan primäärienergiaksi jakamalla ostosähkön määrä energian tuotannon oletetuilla hyötysuhteilla: perinteiset polttoaineet 0,4 ydinvoima 0,33, vesi-, tuuli- ja aurinkovoima 1. Ostettu lämpö lasketaan lähellä sijaitsevien voimalaitosten todellisen polttoaineen kulutuksen mukaan.

(5) Fossiilittoman energian osuus energian kokonaiskulutuksesta. Luku sisältää oman energiantuotannon ja ostetun energian primäärienergiaksi laskettuna.

(6) Scope 3 -päästöjen kasvua vuoden 2019 jälkeen selittää se, että vuonna 2020 lasketaan lisättiin kaksi uutta kategoriaa (myytyjen tuotteiden jalostus ja myytyjen tuotteiden loppukäsittely). Samalla kemikaalien hankintaan liittyvää laskentaa päivitettiin. Vuoden 2020 tietoa on tarkennettiin vuoden 2021 raportoinnin yhteydessä.

(7) SO2-laskenta sisältää myös TRS:n.

(8) Luvut vuosina 2019–2020 on laskettu uudelleen kattamaan kaikki tehtaat.

(9) Luku sisältää Metsä Boardin sellu- ja BCTMP-tehtaille ostetun puun sekä Metsä Boardin Metsä Fibreltä ostamaan selluun käytetyn puun.

Joitakin ympäristölukuja on päivitetty lisätietojen vuoksi.