Vastuullisuuden hallinnointi

Vastuullisuus on olennainen osa strategiaamme ja keskeinen osa pitkän aikavälin liiketoiminta- ja investointisuunnitelmiamme, riskiarviointeja ja vuotuisia toimintasuunnitelmia.

Metsä Boardissa vastuullisuuden toteutumista seuraavat ja tukevat yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Vastuullisuus on sisällytetty yhtiön hallituksen hyväksymään strategiaan, pitkän aikavälin liiketoiminta- ja investointisuunnitelmiin, riskiarviointeihin sekä vuotuisiin toimintasuunnitelmiin. Hallitus käsittelee ja hyväksyy toimitusjohtajan esittelemät kestävän kehityksen tavoitteet ja valvoo niiden toteutumista vuosittain.

Kestävän kehityksen tavoitteet perustuvat Metsä Groupin strategisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kattavaan yritysvastuun olennaisuusanalyysiin, joka valmistui Metsä Groupissa viimeksi vuonna 2018. Analyysissä huomioitiin Metsä Groupin toiminnan vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön sekä sidosryhmien näkökulmat.

Sustainability-governance-2021-FI.JPG

Toimitusjohtaja vastaa vastuullisuustoimenpiteiden toteuttamisesta hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle tärkeimmistä vastuullisuusaiheista useissa hallituksen kokouksissa vuoden aikana. Tärkeitä aiheita ovat muun muassa edistyminen asetetuissa tavoitteissa, suunnitellut toimenpiteet ja investoinnit tavoitteiden saavuttamiseksi, tulokset ulkopuolisissa ESG-arvioinneissa sekä ympäristökatsaus. Yhtiön riskiarvioinnin tulokset, vastuullisuuteen liittyvät riskit mukaan lukien, esitellään hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle kaksi kertaa vuodessa.

Yhtiön johtoryhmä valmistelee vastuullisuuteen liittyvät asiat ennen kuin toimitusjohtaja esittelee ne hallitukselle. Johtoryhmän jäsenistä kehitysjohtaja vastaa tutkimuksesta, tuote- ja liiketoiminnan kehityksestä sekä vastuullisuudesta. Kehitysjohtaja osallistuu Metsä Groupin kestävän kehityksen prosessin johtoryhmään ja raportoi vastuullisuustoimenpiteiden toteutuneet tulokset kestävän kehityksen prosessin johtoryhmälle vuosineljänneksittäin. Talousjohtaja johtaa Metsä Boardin riskikomiteaa, joka käsittelee vastuullisuuteen liittyviä riskejä osana yhtiön yleistä riskinarviointia.

Vastuullisuus on osa koko henkilöstön päivittäistä työtä. Jokaisen metsä-boardilaisen tulospalkkiotavoitteeseen sisältyy vastuullisuustavoite.

Metsä Boardin tuoteturvallisuus- ja vastuullisuusjohtaja raportoi vastuullisuuden toteutumisesta ja kehitystarpeista yhtiön kehitysjohtajalle ja esittelee säännöllisesti ajankohtaiset vastuullisuusasiat koko johtoryhmälle. Tuoteturvallisuus- ja vastuullisuusjohtaja johtaa asiantuntijatiimiä, joka tekee tiivistä yhteistyötä tuotannon, puunhankinnan, hankinnan ja logistiikan, henkilöstöhallinnon, markkinoinnin ja myynnin, viestinnän, sijoittajasuhteiden ja lakitoimintojen kanssa. Puunhankinta sekä hankinta- ja lakitoiminnot on keskitetty Metsä Groupiin.